Uzupełnij nick w profilu

Zamknij
Testy
Sonda
Które wydarzenie organizowane przez BEST CJO jest Twoim zdaniem najciekawsze?
Imprezy kulturowe na terenie szkoły
BEST Olimpiada z języka angielskiego (dla najmłodszych)
WTJA - Wielki Test Języka Angielskiego
BEST Festiwal Filmowy
    angielski
Testy

W celu dopasowania metod nauczania i poziomu kształcenia, przed rozpoczęciem nauki języków obcych w naszej szkole, przeprowadzamy testy kwalifikacyjne. Dzięki temu możemy ocenić poziom znajomości języka obcego i na tej podstawie przydzielić ucznia do odpowiednio zaawansowanej grupy. 

Nasza szkoła językowa dysponuje testami on-line z języków cieszących się największą popularnością: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, norweski, szwedzki. Testy te mają na celu dokładne określenie poziomu języka, który aktualnie Państwo posiadają. Wynik testu jest gwarancją idealnego doboru stopnia kursu językowego, tak by nauka języka obcego była jak najbardziej efektywna. Testy sprawdzające z wymienionych i z pozostałych języków z oferty BEST CJO są również dostępne w wersji papierowej w każdej z naszych placówek.

Optymalne dopasowanie kursu językowego uwzględnia zarówno poziom wiedzy uczestnika (na podstawie testu), jak też jego oczekiwania względem zdobywania umiejętności językowych w naszej szkole języków obcych.1) My sister is my father’s .......... .
niece aunt sister daughter

2) Marilyn Monroe .......... her name before she became famous.
changes had changed change changing

3) He isn’t married. He’s .......... .
single married solo son

4) If Susan had a lot of money, she ......... to Australia.
goes will go go would go

5) I can’t work here – there’s too ........... noise.
much a lot of lot of many

6) BEST CJO is ......... than other schools.
best good better the best

7) Patrick felt ill because he ......... all the chocolates.
have eaten ate has eaten had eaten

8) I travel to work ......... bus.
the by in with

9) What is your .............. name?
teachers's teacher teachers teacher's

10) My dad ......... worked at the post office for fifteen years.
have is 're 's

11) They haven’t .......... to the United States.
been were being be

12) ......... books are red.
A This These That

13) This blue pen is mine. Is the blue one ...........?
yours your you you're

14) You can’t ......... in the classroom.
smoke smoking smoked to smoke

15) How long does the programme .......... ?
last be take make

16) Tony and I swim a lot. ............ often go swimming together.
Our Ours We're We

17) She ………. five books so far.
written 's written 've written writes

18) She said that hotel .......... very cheap.
were is has been was

19) .......... you like Chinese food?
Has Do Does Are

20) I ......... shopping last weekend.
goed go went goes

21) In Poland most people .......... in flats.
live lives leave leaves

22) He likes ..........football.
plays play to playing playing

23) He ............ English at the moment.
are studying studies is studying studying

24) I live in ......... middle of the street.
- the an a

25) There are two ............ on the wall.
pictures' pictures picture' picture

26) Peter asked me .......... to marry him.
do I want do I wanted if I wanted if I want

27) What time do you come home after work? – At six ......... .
hour time o'clock clock

28) If I get a job, I ......... you out for a meal.
take will take 'd take took

29) My mother and father are my ......... .
grandparents partners parents parent

30) Every morning I ......... coffee with milk.
drinking drinks drink drunk

BEST CJO od lat liderem na lokalnym rynku szkoleń językowych

Wyszukiwarka kursów
Newsletter
PHU BEST Centrum Języków Obcych, ul. Kopernika 1B, 43-100 Tychy, Poland, tel. +48 32 217 78 01, fax. +48 32 747 30 73, e-mail: info@bestcentrum.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010, BEST, Projekt i realizacja Grupa Leonardo