Imprezy

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Regulamin XIV Olimpiady Językowej BEST

Regulamin XIV Olimpiady Językowej BEST

REGULAMIN XIV OLIMPIADY JĘZYKOWEJ BEST

§ 1. Zasady Olimpiady:


1. Organizatorem XIV edycji Olimpiady Językowej BEST (Olimpiada) jest PHU BEST Centrum Języków Obcych – Dariusz Wiśniewski (BEST CJO) z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Kopernika 1B, zwany dalej Organizatorem.
2. Patronat nad Olimpiadą objęło Wydawnictwo Pearson (Pearson Central Europe sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, ul. Szamockiej 8.
3. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów w Tychach, Bieruniu, Pszczynie, Czechowicach-Dziedzicach, Bielsku-Białej oraz pozostałych szkół z województwa śląskiego zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie.
4. Olimpiada obywać się będzie w czterech kategoriach:
a) szkoły podstawowe klasy I-III;
b) szkoły podstawowe klasy IV-VI;
c) szkoły gimnazjalne z klasą VII szkół podstawowych;
d) szkoły średnie.
5. Każdej z kategorii przyporządkowany jest inny temat prac.
6. Tematy prac będą dostarczone przez BEST CJO do szkół w postaci zaproszenia.
7. Każdy z uczniów może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę wykonaną samodzielnie.
8. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna zawierać informacje:
a) imię i nazwisko autora,
b) pełną nazwę szkoły, miejscowość,
c) klasę,
d) nazwisko nauczyciela wraz z numerem telefonu do kontaktu i adresem e-mail,
e) oświadczenie pisemne (podpis rodzica lub opiekuna prawnego ucznia) o treści: „Akceptuję Regulamin XIV Olimpiady Językowej BEST i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz autora pracy, w tym ich publikacji, zgodnie z Regulaminem.” według załączonego wzoru.

§ 2. Kategoria klasy I-III


1. Olimpiada dla klas I-III Szkoły Podstawowej składa się z dwóch etapów.
2. Pierwszy etap to: praca plastyczna. Temat przewodni pracy plastycznej jest wyszczególniony w zaproszeniu do Olimpiady.
3. W każdej szkole koordynator konkursu wybiera prace, które zostaną zgłoszone do BEST CJO w Tychach, Bieruniu, Pszczynie, Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej i dostarcza je osobiście lub pocztą w terminie do 05.04.2018 włącznie (decyduje data wpływu pracy do placówki BEST CJO).
4. Technika wykonania pracy plastycznej: rysunek, grafika, malarstwo, wydzieranka lub inna forma plastyczna.
5. Format wykonania plastycznych prac konkursowych jest dowolny, ale nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A1.
6. Uczestnicy konkursu nie są zobowiązani do uiszczania jakichkolwiek opłat na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa w konkursie.
7. Przy ocenie pracy uwzględnione będą następujące kryteria:
a) interpretacja tematu,
b) kreatywność (pomysł),
c) wykonanie plastyczne.
8. Prace będą oceniane przez komisję w składzie: przedstawiciel kierownictwa BEST CJO, Dyrektor ds. metodycznych BEST CJO oraz przedstawiciel Wydawnictwa Pearson.
9. Drugi etap to: Finał Olimpiady, do którego zostanie zaproszonych do 12 autorów ww. prac.
10. Finałowa 12-tka zostanie wybrana w dniu 09.04.2018 i ogłoszona na stronie internetowej Best Centrum Języków Obcych www.bestcentrum.pl oraz na portalu Facebook www.fb.com/bestcentrum do dnia 11.04.2018 włącznie. Informacja o wyborze finalistów zostanie również wysłana do szkół na zgłoszony adres e- mail.
11. Uczniowie biorący udział w Finale Olimpiady potwierdzają swoje uczestnictwo poprzez koordynatora danej szkoły do dnia 18.04.2018 e-mailowo na adres: olimpiada@bestcentrum.pl. Brak potwierdzenia udziału w ww. formie i terminie może skutkować eliminacją ucznia z udziału w Finale Olimpiady ze zwolnieniem Organizatora z jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
12. Finał będzie obejmował pytania dostosowane do wieku uczniów z zakresu:
a) wiedzy językowej,
b) geografii krajów anglojęzycznych: kraje, duże miasta, flagi, charakterystyczne potrawy, napoje, zwierzęta, znane obiekty turystyczne, itp.,
c) kultury krajów anglojęzycznych: muzyka rozrywkowa, sport, TV, literatura dziecięca, znane osoby, główne święta, itp.
13. Za poprawną odpowiedź będą przyznawane punkty.
14. Finał Olimpiady odbędzie się w BEST CJO w Tychach w dniu 21.04.2018 (sobota) o godzinie 09:00-10:15, w wyniku którego komisja wyłoni i nagrodzi zwycięzców.
15. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej Best Centrum Języków Obcych www.bestcentrum.pl oraz na portalu Facebook www.fb.com/bestcentrum. Informacja zostanie również wysłana do szkół na zgłoszony adres e- mail.
16. Za odpowiednią ilość punktów przyznane zostaną następujące nagrody:
a) Nagroda za I miejsce to semestralny kurs językowy dla dzieci w BEST CJO w roku szkolnym 2018/2019, dyplom zajęcia I miejsca oraz torba z gadżetami BEST CJO, słodyczami i prezentami od partnerów Olimpiady o łącznej wartości ok. 750zł
b) Pozostałe dzieci otrzymują nagrodę za zajęcie II miejsca, w postaci torby z gadżetami BEST CJO (w tym m.in. powerbank, koszulkę, kubek), słodyczami i prezentami od partnerów Olimpiady a także dyplom.
17. Na Finał Olimpiady uczniowie przychodzą w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych minimum 15 minut przed rozpoczęciem Finału. Osoby spóźnione mogą dołączyć do trwającego Finału, jednak bez możliwości powtórzenia wcześniejszych konkurencji (pytań) i zdobycia w nich punktów.
18. Miejsce I może zająć tylko 1 osoba, a w wypadku gdy taką samą liczbę punktów zdobędą 2 lub więcej osób, komisja przeprowadzi tzw. „dogrywkę”, która wyłoni tylko jednego zwycięzcę.

§ 3. Kategoria klasy IV-VI


1. Olimpiada dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej składa się z dwóch etapów.
2. Pierwszy etap to: nagranie filmu telefonem komórkowym (tabletem, aparatem, itp.) lub wykonanie pracy plastycznej.
3. Temat przewodni zarówno filmu, jak i pracy plastycznej jest uwzględniony w zaproszeniu.
4. W każdej szkole koordynator konkursu wybiera prace, które zostaną zgłoszone do BEST CJO w Tychach, Bieruniu, Pszczynie, Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej.
5. Koordynator dostarcza wybrane prace plastyczne osobiście lub pocztą w terminie do 05.04.2018 włącznie (decyduje data wpływu pracy do placówki BEST CJO).
6. Koordynator przesyła filmy w ww. terminie na adres e-mail olimpiada@bestcentrum.pl bądź za pośrednictwem aplikacji WhatsApp na numer telefonu 500 169 042. Maksymalna długość filmu to 45 sekund, maksymalna wielkość pliku zawierającego film to 16 MB.
7. Opiekun autora zgłoszonego filmu oświadcza, że uzyskał zgodę wszystkich osób występujących w zgłoszonym filmie na publikację ich wizerunku przez BEST CJO.
8. Technika wykonania pracy plastycznej: rysunek, grafika, malarstwo, wydzieranka lub inna forma plastyczna.
9. Format wykonania plastycznych prac konkursowych jest dowolny ale nie mniejszy niż A4 i nie większym niż A1,
10. Przy ocenie filmu oraz pracy uwzględnione będą następujące kryteria:
a) - interpretacja tematu,
b) - kreatywność (pomysł),
c) - wykonanie.
11. Prace będą oceniane przez komisję w składzie: przedstawiciel kierownictwa BEST CJO, Dyrektor ds. metodycznych BEST CJO oraz przedstawiciel Wydawnictwa Pearson.
12. Drugi etap to: Finał Olimpiady, do którego zostanie zaproszonych do 12 autorów filmów lub prac.
13. Finałowa 12-tka zostanie wybrana w dniu 09.04.2018 i ogłoszona na stronie internetowej Best Centrum Języków Obcych www.bestcentrum.pl oraz na portalu Facebook www.fb.com/bestcentrum do dnia 11.04.2018 włącznie. Informacja o wyborze finalistów zostanie również wysłana do szkół na zgłoszony adres e- mail.
14. Uczniowie biorący udział w Finale Olimpiady potwierdzają swoje uczestnictwo poprzez koordynatora danej szkoły do dnia 18.04.2018 e-mailowo na adres: olimpiada@bestcentrum.pl. Brak potwierdzenia udziału w ww. formie i terminie może skutkować eliminacją ucznia z udziału w Finale Olimpiady ze zwolnieniem Organizatora z jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
15. Za poprawną odpowiedź będą przyznawane punkty.
16. Finał będzie obejmował pytania dostosowanej do wieku uczniów z zakresu:
a) wiedzy językowej,
b) geografii krajów anglojęzycznych: kontynenty, kraje sąsiadujące, duże miasta, waluta, ustrój polityczny, flagi, charakterystyczne potrawy, napoje, zwierzęta, krajobraz, znane obiekty turystyczne, itp.,
c) kultury krajów anglojęzycznych: muzyka rozrywkowa, sport, TV, literatura młodzieżowa, znane osoby, główne święta, itp.
17. Finał Olimpiady odbędzie się w BEST CJO w Tychach w dniu 21.04.2018 (sobota) o godzinie 10:15-11:30, w wyniku którego komisja wyłoni i nagrodzi zwycięzców.
18. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej Best Centrum Języków Obcych www.bestcentrum.pl oraz na portalu Facebook www.fb.com/bestcentrum. Informacja zostanie również wysłana do szkół na zgłoszony adres e- mail.
19. Za odpowiednią ilość punktów przyznane zostaną następujące nagrody:
a) Nagroda za I miejsce to semestralny kurs językowy dla młodzieży w BEST CJO w roku szkolnym 2018/2019, dyplom zajęcia I miejsca oraz torba z gadżetami BEST CJO o łącznej wartości ok. 750zł.
b) Nagroda za II miejsce to Tablet Lenovo TAB2 A7-10F 8GB WiFi And4.4 oraz torba z gadżetami BEST CJO o łącznej wartości ok. 400zł.
c) Pozostałe dzieci otrzymują nagrodę za III miejsce w postaci torby z gadżetami BEST CJO (w tym m.in. powerbank, koszulkę, kubek), książką językową od wydawnictwa Pearson a także dyplom o łącznej wartości ok. 100zł.
20. Na Finał Olimpiady uczniowie przychodzą w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych minimum 15 minut przed rozpoczęciem Finału. Osoby spóźnione mogą dołączyć do trwającego Finału, jednak bez możliwości powtórzenia wcześniejszych konkurencji i zdobycia w nich punktów.
21. Zarówno miejsce I, jak i miejsce II, może zająć tylko 1 osoba, a w wypadku gdy taką samą liczbę punktów zdobędą 2 lub więcej osób, komisja przeprowadzi tzw. „dogrywkę”, która wyłoni tylko jednego zwycięzcę i tylko jednego laureata II miejsca.

§ 4. Kategoria klasy VII i gimnazjum


1. Olimpiada dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej i 2-3 Gimnazjum składa się z dwóch etapów.
2. Pierwszy etap to: Eliminacje w postaci Testu Językowego wydawnictwa Pearson. Eliminacje odbędą się w oddziałach BEST CJO:
a) w dniu 09.04.2018 (poniedziałek) o godzinie 11:00-12:30 w BEST CJO w Tychach, ul. Kopernika 1B
b) w dniu 06.04.2018 (piątek) o godzinie 11:00-12:30 w BEST CJO w Bielsku-Białej, ul. Cechowa 13, II p.
c) w dniu 06.04.2018 (piątek) o godzinie 11:00-12:30 w BEST CJO w Bieruniu, ul. Macieja 1
d) w dniu 06.04.2018 (piątek) o godzinie 11:00-12:30 w BEST CJO w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Kolejowa 15, Ip.
e) w dniu 06.04.2018 (piątek) o godzinie 11:00-12:30 w BEST CJO w Pszczynie, Plac Targowy 15, II p.
3. Drugi etap to: Finał Olimpiady o charakterze kulturowo-językowym, do którego zostanie zaproszonych do 12 osób z najlepszymi wynikami z etapu 1.
4. Szkoły wysyłające swoich uczniów na Eliminacje Olimpiady potwierdzają ich uczestnictwo poprzez koordynatora danej szkoły do dnia 04.04.2018 w wypadku eliminacji dnia 06.04.2018 oraz do 05.04.2018 w wypadku eliminacji dnia 09.04.2018 mailowo na adres: olimpiada@bestcentrum.pl. Brak potwierdzenia udziału w ww. formie i terminie może skutkować wykluczeniem ucznia z udziału w Eliminacjach Olimpiady ze zwolnieniem Organizatora z jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
5. Finałowa 12-tka zostanie wybrana w dniu 13.04.2018 i ogłoszona na stronie internetowej Best Centrum Języków Obcych www.bestcentrum.pl oraz na portalu Facebook www.fb.com/bestcentrum do dnia 16.04.2018 włącznie. Informacja o wyborze finalistów zostanie również wysłana do szkół na zgłoszony adres e- mail.
6. Uczniowie biorący udział w Finale Olimpiady potwierdzają swoje uczestnictwo poprzez koordynatora danej szkoły do dnia 20.04.2018 e-mailowo na adres: olimpiada@bestcentrum.pl. Brak potwierdzenia udziału w ww. formie i terminie może skutkować eliminacją ucznia z udziału w Finale Olimpiady ze zwolnieniem Organizatora z jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
7. Finał będzie obejmował pytania dostosowanej do wieku uczniów zakresu:
a) wiedzy językowej,
b) geografii krajów anglojęzycznych: kontynenty, kraje sąsiadujące, duże miasta, waluta, ustrój polityczny, flagi, charakterystyczne potrawy, napoje, zwierzęta, krajobraz, znane obiekty turystyczne, itp.,
c) kultury krajów anglojęzycznych: muzyka rozrywkowa, sport, TV, literatura młodzieżowa, znane osoby, główne święta, itp.
8. Za poprawną odpowiedź będą przyznawane punkty.
9. Finał Olimpiady odbędzie się w BEST CJO w Tychach w dniu 25.04.2018 (środa) o godzinie 11:00-12:30, w wyniku którego komisja wyłoni i nagrodzi zwycięzców.
10. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej Best Centrum Języków Obcych www.bestcentrum.pl oraz na portalu Facebook www.fb.com/bestcentrum. Informacja zostanie również wysłana do szkół na zgłoszony adres e- mail.
11. Za odpowiednią ilość punktów przyznane zostaną następujące nagrody:
a) Nagroda za I miejsce to semestralny kurs językowy dla młodzieży w BEST CJO w roku szkolnym 2018/2019, dyplom zajęcia I miejsca oraz torba z gadżetami BEST CJO o łącznej wartości ok. 750zł.
b) Nagroda za II miejsce to Tablet Lenovo TAB2 A7-10F 8GB WiFi And4.4 oraz torba z gadżetami BEST CJO o łącznej wartości ok. 400zł.
c) Pozostałe dzieci otrzymują nagrodę za III miejsce w postaci torby z gadżetami BEST CJO (w tym m.in. powerbank, koszulkę, kubek), książką językową od wydawnictwa Pearson a także dyplom o łącznej wartości ok. 100zł.
12. Na Eliminacje i Finał Olimpiady uczniowie przychodzą w towarzystwie opiekunów z ramienia szkoły minimum 15 minut przed rozpoczęciem. Osobom spóźnionym na Eliminacje może zostać skrócony czas na napisanie Testu. Osoby spóźnione na Finał mogą dołączyć do trwającego konkursu jednak bez możliwości powtórzenia wcześniejszych konkurencji i zdobycia w nich punktów.
13. Zarówno miejsce I, jak i miejsce II, może zająć tylko 1 osoba, a w wypadku gdy taką samą liczbę punktów zdobędą 2 lub więcej osób, komisja przeprowadzi tzw. „dogrywkę”, która wyłoni tylko jednego zwycięzcę i tylko jednego laureata II miejsca.

§ 5. Kategoria szkół średnich


1. Olimpiada dla uczniów szkół średnich składa się z dwóch etapów.
2. Pierwszy etap to: Eliminacje w postaci Testu Językowego wydawnictwa Pearson Longman. Eliminacje odbędą się w oddziałach BEST CJO:
a) w dniu 09.04.2018 (poniedziałek) o godzinie 12:30-14:00 w BEST CJO w Tychach, ul. Kopernika 1B
b) w dniu 06.04.2018 (piątek) o godzinie 12:30-14:00 w BEST CJO w Bielsku-Białej, ul. Cechowa 13, II p.
c) w dniu 06.04.2018 (piątek) o godzinie 12:30-14:00 w BEST CJO w Bieruniu, ul. Macieja 1
d) w dniu 06.04.2018 (piątek) o godzinie 12:30-14:00 w BEST CJO w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Kolejowa 15, Ip.
e) w dniu 06.04.2018 (piątek) o godzinie 12:30-14:00 w BEST CJO w Pszczynie, Plac Targowy 15, II p.
3. Drugi etap to: Finał Olimpiady o charakterze kulturowo-językowym, do którego zostanie zaproszonych do 12 osób z najlepszymi wynikami z etapu 1.
4. Szkoły wysyłające swoich uczniów na Eliminacje Olimpiady potwierdzają ich uczestnictwo poprzez koordynatora danej szkoły do dnia 04.04.2018 w wypadku eliminacji dnia 06.04.2018 oraz do 05.04.2018 w wypadku eliminacji dnia 09.04.2018 mailowo na adres: olimpiada@bestcentrum.pl. Brak potwierdzenia udziału w ww. formie i terminie może skutkować wykluczeniem ucznia z udziału w Eliminacjach Olimpiady ze zwolnieniem Organizatora z jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
5. Finałowa 12-tka zostanie wybrana w dniu 13.04.2018 i ogłoszona na stronie internetowej Best Centrum Języków Obcych www.bestcentrum.pl oraz na portalu Facebook www.fb.com/bestcentrum do dnia 16.04.2018 włącznie. Informacja o wyborze finalistów zostanie również wysłana do szkół na zgłoszony adres e- mail.
6. Uczniowie biorący udział w Finale Olimpiady potwierdzają swoje uczestnictwo poprzez koordynatora danej szkoły do dnia 20.04.2018r. e-mailowo na adres: olimpiada@bestcentrum.pl. Brak potwierdzenia udziału w ww. formie i terminie może skutkować eliminacją ucznia z udziału w Finale Olimpiady ze zwolnieniem Organizatora z jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
7. Finał będzie obejmował pytania dostosowanej do wieku uczniów zakresu:
a) wiedzy językowej,
b) geografii krajów anglojęzycznych: kontynenty, kraje sąsiadujące, duże miasta, waluta, ustrój polityczny, flagi, charakterystyczne potrawy, napoje, zwierzęta, krajobraz, znane obiekty turystyczne, itp.;
c) kultury krajów anglojęzycznych: muzyka rozrywkowa, sport, TV, literatura młodzieżowa, znane osoby, główne święta, itp.
8. Za poprawną odpowiedź będą przyznawane punkty.
9. Finał Olimpiady odbędzie się w BEST CJO w Tychach w dniu 25.04.2018 (środa) o godzinie 12:30-14:00, w wyniku którego komisja wyłoni i nagrodzi zwycięzców.
10. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej Best Centrum Języków Obcych www.bestcentrum.pl oraz na portalu Facebook www.fb.com/bestcentrum. Informacja zostanie również wysłana do szkół na zgłoszony adres e- mail.
11. Za odpowiednią ilość punktów przyznane zostaną następujące nagrody:.
a) Nagroda za I miejsce to semestralny kurs językowy dla dorosłych i młodzieży w BEST CJO w roku szkolnym 2018/2019, dyplom zajęcia I miejsca oraz torba z gadżetami BEST CJO o łącznej wartości ok. 750zł.
b) Nagroda za II miejsce to Tablet Lenovo TAB2 A7-10F 8GB WiFi And4.4 oraz torba z gadżetami BEST CJO o łącznej wartości ok. 400zł.
c) Pozostałe dzieci otrzymują nagrodę za III miejsce w postaci torby z gadżetami BEST CJO (w tym m.in. powerbank, koszulkę, kubek), książkę językową od wydawnictwa Pearson, a także dyplom o łącznej wartości ok. 100zł.
12. Na Eliminacje i Finał Olimpiady uczniowie przychodzą w towarzystwie opiekunów z ramienia szkoły minimum 15 minut przed rozpoczęciem. Osobom spóźnionym na Eliminacje może zostać skrócony czas na napisanie Testu. Osoby spóźnione na Finał mogą dołączyć do trwającego konkursu jednak bez możliwości powtórzenia wcześniejszych konkurencji i zdobycia w nich punktów.
13. Zarówno miejsce I, jak i miejsce II, może zająć tylko 1 osoba, a w wypadku gdy taką samą liczbę punktów zdobędą 2 lub więcej osób, komisja przeprowadzi tzw. „dogrywkę”, która wyłoni tylko jednego zwycięzcę i tylko jednego laureata II miejsca


§ 6. Postanowienia końcowe


1. Wszystkie prace, które wpłyną do BEST CJO, a nie zakwalifikują się do Finału lub ich autorzy nie pojawią się na Finale, będą nagrodzone dyplomem z wyróżnieniem, za udział w 1 etapie Olimpiady BEST, który zostanie wysłany w formie elektronicznej w formacie PDF najpóźniej do 30.05.2018, pod warunkiem podania adresu e-mailowego dołączonego do pracy.
2. Uczniom, którzy nie uczestniczyli w Finale nie przysługuje żadna dodatkowa nagroda, a wszystkim pozostałym uczestnikom, którzy nie zdobyli nagrody, nie przysługuje żaden ekwiwalent, wynagrodzenie, czy odpłatność z tytułu przekazanych prac, bez względu na poniesione koszty ich wytworzenia, czy walory artystyczne.
3. Żadnej nagrody nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny.
4. Nagrody głównej nie można przekazać innej osobie lub przełożyć na inny rok szkolny. Nieskorzystanie z nagrody głównej do dnia 30.09.2018 jest równoznaczne z jej utratą.
5. Organizator zachowuje sobie prawo do odwołania Olimpiady lub jej części jeżeli na 1 etap Olimpiady w każdej z kategorii wiekowych zgłosi się mniej niż 10 uczniów z minimum 3 różnych szkół. O takim fakcie Organizator powiadomi na www.bestcentrum.pl oraz bezpośrednio koordynatorów szkół pod warunkiem otrzymania od nich adresów e-mail.
6. Przystąpienie do Olimpiady jest równoznaczne akceptacją niniejszego Regulaminu, a tym samym z wyrażeniem zgody
w imieniu uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów na otrzymywanie informacji handlowej, w tym w formie elektronicznej, o ofercie Organizatora, jak i przetwarzanie w tym celu oraz do celów organizacji Olimpiady, jak i celów marketingowych, swoich danych osobowych, w szczególności ich upublicznienie, w tym imienia, nazwiska i swojego wizerunku w materiałach reklamowych BEST CJO i na stronie internetowej www.bestcentrum.pl oraz na portalu Facebook www.fb.com/bestcentrum i Instagram. Administratorem danych osobowych będzie Organizator. Uczniowie, ich rodzice i opiekunowie prawni mają prawo wglądu do swoich danych, żądania ich poprawienia i usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym brak zgody powoduje eliminację z udziału w Olimpiadzie.
7. Z chwilą przekazania pracy celem udziału w Olimpiadzie wszelkie prawa autorskie na wszystkich znanych polach eksploatacji do prac zostają przeniesione nieodpłatnie na Organizatora z odpowiedzialnością autora za ich ewentualne wady prawne (np. plagiat). Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i ekspozycji prac w dowolnej technice w materiałach i publikacjach, w tym publikacji w Internecie i innych mediach, jak też wykorzystywania do wszelkich swoich działalności marketingowych bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu pocztowego lub uszkodzenia, też dekompletacji pliku elektronicznego.
9. Prace zgłoszone w Olimpiadzie po jej zakończeniu nie będą odsyłane. Prace mogą odebrać rodzice lub opiekunowie prawni uczniów w BEST CJO w Tychach, ul. Kopernika 1B w terminie do dnia 30.05.2018. Po upływie tego terminu prace przechodzą na własność Organizatora, a w szczególności mogą zostać wykorzystane do działalności marketingowej Organizatora, nie wyłączając ich archiwizowania (sfotografowania lub uwiecznienia w innych sposób) i zniszczenia.
10. W razie ewentualnych sporów do ich rozstrzygania właściwy będzie Sąd Rejonowy w Tychach.

 

Tychy 43-100, ul. Kopernika 1B (parter) wejścia od Al. Bielskiej i od ul. Kopernika tel. (032) 217 78 01
Bieruń St. 43-150, ul. Macieja 1, (róg ul. Licealnej, obok Rynku), tel. (032) 216 53 86
Pszczyna, 43-200, Plac Targowy 15 (II piętro) (budynek z „wieżyczką”) tel. (032) 447 07 23
Czechowice Dziedzice, 43-502, ul. Kolejowa 15 (I piętro) (wejście od strony Lukas Banku) tel. (032) 215 21 88
Bielsko-Biała, 43-300, ul. Cechowa 13 (II piętro) (obok Sfery II) tel. (033) 821 99 55
infolinia 0 801 011 036
www.bestcentrum.pl

 

 

Wzór zgłoszenia:


ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko autora: …………………………………………………………….


Tytuł pracy: ………………………………………………………………………………


Klasa: ……………………………..


pełna nazwa szkoły, miejscowość:…………………………………………………..


nazwisko nauczyciela wraz z numerem telefonu do kontaktu i adresem e-mail.;


………………………………………………………………………………………………………………………………………


Oświadczenie:

„Akceptuję Regulamin XIV Olimpiady Językowej BEST i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz autora pracy, w tym ich publikacji, zgodnie z Regulaminem.”

 

…………………………………….

(data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego autora)

 

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij